Bize Ulaşın
İnsan Kaynakları
İhbar Hattı
Müşteri Uyuşmazlık Başvuru

İletişim - Bize Ulaşın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında Bilgilendirme ve Muvafakat Formu


İş bu form 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması amacıyla tanzim edilmiştir.

a) Veri Sorumlusu: Finans Portföy Yönetimi A.Ş (“Finans Portföy”)
b) Veri Sorumlusu Temsilcisi: Finans Portföy çalışanları ve Finans Portföy adına kişisel veri işlemeye yetkili diğer kişiler,
c) Kişisel veriler Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat kapsamında Finans Portföy’ün, bir sözleşmeye dayansın dayanmasın her türlü faaliyeti kapsamında işlenecektir.
d) Kişisel veriler, sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımızla, doğrudan / dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle ve ortaklarımızla; sermaye piyasası faaliyetlerini ifa edebilmek amacıyla çalıştığımız yurtiçi/yurtdışı şirketlerle, bankalarla, diğer yatırım kuruluşlarıyla, acentalık sözleşmesi yaptığımız yatırım kuruluşlarıyla, finansal kuruluşlarla, yurt dışında kurulu finansal kuruluşlarla, Finans Portföy’ün faaliyetleri kapsamında dışarıdan hizmet aldığı ve/veya sunduğu gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Finans Portföy’ün hizmet aldığı ya da hizmet almayı planladığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ve resmi/idari makamlar ile paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir.
e) Kişisel veriler, ilgilisinden yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla toplanabileceği gibi; üçüncü kişilerden de benzer yollarla toplanabilir ve işlenebilir. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu bilgilendirme ve muvakafat formu ve kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir.
f) Verisi işlenen kişi Finans Portföy’e başvurarak kendisiyle ilgili;
    a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
    b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
    e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
     ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu form, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından, verilerimin işlenmesinden önce tarafıma sunulmuş olup Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla verilerimin tarafımdan ve/veya üçüncü kişilerden elde edilmesine, bu bilgilerin Finansinvest tarafından ya da Finansinvest adına yetkili kuruluş ya da kişilerce işlenmesine ve halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerine bir itirazımın olmadığını; Finansinvest’in verilerimi Türkiye’de veya yurt dışında bulunan her türlü kuruluş veya kişilere, iştiraklerine, resmi makamlara aktarabileceğine, bu hususlara muvakafat ettiğimi ve verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
ONAYLAMIYORUM
Bilgilendirme, tanıtım, haber, bülten, reklam, kampanya ve tüm yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili SMS, e-posta, telefon ve online kanallar yoluyla Finans Portföy Yönetimi A.Ş tarafından haberdar edilmeye onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim
Kodu Yenile

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Sürekli Bilgilendirme Formu:

//www.finansportfoy.com/portfoy.asp

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 23, 34394
Şişli / İstanbul
Tel: (0212) 336 71 71
Faks: (0212) 282 22 54